Menuja Kryesore

Sportet

Renditjet

Lumi Xhekpotin
€561,362.55
Luaj lojërat tona tradicionale
Fitoni Golden Pot, dhe Lumi Xhekpotin
Fito duke u argëtuar

Fituesit e Xhekpotëve
Loja KazinosXhekpoti Aktual
Black Cherry2,229.24€
Roulette5,643.85€
Five Times Pay1,187.00€
BINGO1,247.81€
KENO1,929.99€
MP Roulette2,565.92€
Blackjack2,534.86€
Royal Poker2,132.94€

Bonusat dhe promocionet
5 ndeshje 5%
7 ndeshje 10%
9 ndeshje 15%
11 ndeshje 20%
14 ndeshje 25%
15 + ndeshje 30%

Edhe një mundësi më tepër për të fituar më shumë

Kujdesi për
klient

Kontakto direkt
e-mail:
[email protected]

Termet dhe kushtet specifike për Pokerin në Lumibet.

Këto Terme dhe kushte specifike janë përditësuar së fundi më 24 qershor, 2013
Verzioni Nr: 1.0

Këto Terme dhe Kushte specifike plotësojnë termet dhe kushtet e përgjithshme për përdorimin e shërbimeve të Kazinosë së LumiBet dhe qeverisin përdorimin tuaj të Pokerit së ofruar nga LumiBet.

Ne, në LumiBet krenohemi duke ju ofruar produkte dhe shërbime të kualitetit të lartë, transparencë dhe lojë fer, dhe që jemi të prijur për promovimin dhe kultivimin e një ndjenje të përkatësisë në shoqëri, ne gjithashtu dëshirojmë të sigurohemi se një përvojë e tillë si kjo nuk prishet nga sjellja e pahijshme ose mashtrimi. Si të tillë, të gjithë përdoruesit e regjistruar në LumiBet u kërkohet që të pajtohen me rregullat, kushtet, dhe termet e përcaktuara paraprakisht nga LumiBet, dhe nëse lindë ndonjë mosmarrëveshje, konfliktet do të zgjidhen nga menaxhmenti i LumiBet-it duke u bazuar ne keto rregulla. Për hir të transparencës, LumiBet ka përcaktuar termet dhe kushtet nën të cilat një përdorues ka për të pranuar para regjistrimit dhe përdorimit të produkteve/shërbimeve tona.

Kushtet e pjesëmarrjes dhe lojës në Dhomën e Pokerit

Këto terme dhe kushte përcaktojnë kuptimin në mes të një përdoruesi të dhomës së pokerit (këtu si "Përdoruesi") dhe LumiBet (emri i biznesit të “Lumi Alba Kos Corporation” S.A, kompani e inkorporuar dhe e licencuar nga Qeveria e Costa Ricas me numër të biznesit 3-101-546890, dhe me numër të licenses: 2270 ). Dhoma e Pokerit drejtohet dhe kontrollohet nga LumiBet. Referencat mbi "dhomën e pokerit" janë referime të LumiBet-it. Përveç pranimit të këtyre Kushteve dhe Klauzolave, Lojtari pranon dhe pajtohet që të jetë i detyruar nga rregullat e shtëpisë dhe rregullat e lojës së dhomës së pokerit ndryshuar nga koha në kohë, ndryshime të cilat ne i lajmërojmë.

LOJTARI ËSHTË I OBLIGUAR T'I LEXOJ DHE KUPTOJ TERMET DHE KUSHTET NË TËRËSINË E TYRE. AVOKATËT LIGJORE DUHET TË KONSULTOHEN NË RAST SE PËRDORUESI NUK ËSHTË PLOTËSISHT I NJOHUR DHE / OSE NUK E KUPTON PLOTËSISHT ESENCËN E TERMAVE DHE POZITAT E PËRCAKTUARA NGA LUMIBET. LUMIBET KA TË DREJTË TË NDRYSHOJË APO MODIFIKOJË KETO TERME DHE KUSHTE SA HERË GJYKOHET E NEVOJSHME ME NGARKIMIN NË FAQEN E INTERNETIT LUMIBET. TERMET DHE KUSHTET E PËRCAKTUARA NUK JANE EKSKLUZIVE VETËM PËR LLOGARINË E LOJTARIT POR PËRFSHIJNË EDHE PRODUKTER E TJERA LUMIBET SI DHE APLIKIMIN E PËRGJITHSHËM.

1.PËRKUFIZIMET

1.1 Kuptimi i fjalëve të përmendura më poshtë, është vendosur në mënyrë të qartë dhe nuk do të kenë tjetër domethënie nëse nuk shprehet në mënyrë eksplicite. Dhoma e Pokerit: Aktiviteti i lojrave në faqen tonë të internetit, duke përfshirë pokerin online (në faqen e internetit) ose verzionin e shkarkueshëm. Llogaria e përdoruesitr: llogaria individuale e hapur nga një përdorues në mënyrë që të shfrytëzojë lojrat LumiBet, si dhoma e pokerit.

SOFTUERI

Programi i licencuar i cili i përket LumiBet-it dhe i cili kërkon qasje të tij përmes internetit dhe / ose përmes verzionit të shkarkueshëm në mënyrë që të shfrytëzojnë lojrat e LumiBet;
Shfrytëzuesi dhe Fjalëkalimi: Shfrytëzuesi dhe Fjalëkalimi zgjedhen për tu përdorur gjatë regjistrimit në dhomën e pokerit;
Ju: shfrytëzuesi i softuerit LumiBet
Ne / Jona: LumiBet
Website/ Webfaqe: faqja e internetit vënë përpara, si dhoma e pokerit apo çdo lojë tjetër e LumiBet;

2. LËNDA E MARRËVESHJES

Kjo marrëveshje mbulon të gjitha obligimet dhe përgjegjësitë në mes jush dhe nesh në lidhje me dhomën e pokerit apo ndonjë tjetër lojë të LumiBet duke përdorur të holla të vërteta ose të para-loje. Të gjitha rregullat lidhur me të gjitha lojrat e ofruara nga LumiBet përmes faqea tonë të internetit janë postuar në faqen e internetit, duke mos u kufizuar vetëm në seksionin Rregullat e Shtëpisë. Të gjitha rregullat janë të integruara dhe të përbëra në afat dhe kushtet të përcaktuara më poshtë.

3. KËRKESAT LIGJORE

3.1 Përdoruesit ligjorë të lojrave LumiBet janë vetëm individët mbi moshën e kufizuar ligjore të përcaktuar nga ligjet e vendit ku përdoruesi banon

3.2 Mosha minimale e kufizuar, duke mos marrë parasysh ligjet e vendit ku përdoruesi banon, është 18 vjeç me çdo kusht.

3.3 Në vendet ku përdorimi i dhomës së pokerit apo çfarëdo loje tjetër online është i paligjshëm, LumiBet dekurajon përdorimin e saj dhe në asnjë mënyrë nuk pranon asnjë përgjegjësi nëse diç e tillë është përdorur, ku eshtë e paligjshme. Ky përdorues është individid i vetëm përgjegjës, duke përdorur lojra të paligjshme.

4. LICENCA PËR TË PËRDORUR SOFTUERIN

Licenca për të përdorur softuerin LumiBet është dhënë për përdoruesit individual si një licencë personale, jo-ekskluzive, me të drejtën jo të transferueshme, që do të përdoret për dhomën e pokerit, në marrëveshje me kërkesat e mëvonshme.

4.1 Ju nuk jeni i lejuar që të:

4.1.1 instaloni ose të ngarkesës softëare mbi një server të pajisjes tjetër në rrjet ose të bëjë Softëare arritshme nëpërmjet çdo forme të "blog" në internet, shërbimi në internet apo të largët dial-në, ose të rrjetit për çdo individ tjetër;

4.1.2 Përdoruesi nuk ka të drejtë dhe nuk mund të kopjoj softuerin LumiBet apo ndonjë tjetër dokument që përfshin sistemin e lojrave LumiBet. Ky përdorues nuk mundet në asnjë mënyrë të kopjoj ndonjë softuer apo materiale shoqëruese të shkruara të sistemit kazino. Nën-licencat dhe / ose dhënia e pjesëshme me qira e një licence individuale nuk janë të lejuara;

4.1.3 Tentimi për të zbuluar kodin burimor të programeve të sistemit të lojrave LumiBet në çfarëdo forme është rreptësisht i ndaluar; ose

4.1.4 Çdo përpjekje, e suksesshme apo jo, në prishjen e sistemit të sigurisë së LumiBet ose manipulimin e sistemit LumiBet, do të ndiqet penalisht.

4.2 Përdoruesi nuk e posedon softuerin, i cili është në pronësi të licensuesit, palës së tretë, ("Ofruesi i Softuerit"). Kjo është me ligj të autorit, që licencuesi mbron licencën e tij të softuerit, pronën intelektuale, dhe çdo dokument tjetër në lidhje me të.

4.3 Softueri është dhënë "siç është" pa asnjë garanci, dispozitë, përgjegjësi, ose demonstrim, direkt apo indirekt, legjislativ ose tjetër. Ne, nëpërmjet kësaj ndalojmë të gjitha përcaktimet e tërthorta, parametrat dhe garancitë (duke përfshirë çdo të tregtueshmëri, vlera të pranueshme dhe të përshtatshme për çfarëdo qëllimi kërkues). LumiBet nuk ju garanton se Softueri do të përmbushë pritjet tuaja.

4.4 LumiBet nuk mund dhe nuk do të garantojë që Softueri i përcaktuar për përdorim do të jetë i lirë nga gabimet, viruset, ose do të jetë i ngritur në vazhdimësi. Gabimet e tilla teknike do të ndikojnë në përdorimin e llogarisë tuaj, mirëpo LumiBet si dhe Ofruesi i Softuerit abstenojnë nga çdo përgjegjësi rreth kësaj çështjeje, edhe në qoftë se një gjë e tillë rezulton në humbje ose shpenzime në emër të përdoruesit. LumiBet ka të drejtën për të tërhequr nga ëebsiti i tij produkte të caktuara dhe lojra specifike për kohë të pacaktuar për të marrë masa korrigjuese.

4.5 Shfrytëzimi i softuerit tonë është përgjegjësia juaj dhe çdo dëmtim i vuajtur është një përgjegjësi e përdoruesit, (duke përjashtuar dëmin fizik ose vdekjen si pasojë e neglizhencës sonë).

4.6 Çdo zbulimi i informatave konfidenciale dhe të fshehta të LumiBet-it nga përdoruesit e saj do të ndiqen penalisht në pajtim me kushtet e kësaj Marrëveshjeje.

5 RRJETI I DHOMËS SË PËRBASHKËT TË POKERIT

5.1 Lumibet ka të drejtë të hapë tavolina pokeri në dhoma të përbashkëta, lojtarët e secilave mund të jenë të ofruesve të ndryshme dhe mund të luajë në një platformë të administruar nga një burim i palës së tretë të shërbimeve të rrjetit poker.

5.2 Ju gjithashtu pranoni dhe na lejoni neve ose palën e tretë ofruese të shërbimit të rrjetit të pokerit për të përdorur ose të ruajtur ndonjë informacion të rëndësishëm në lidhje me taktikat tuaja të lojës, informacionet përkatëse personale, ose transferimin e fondeve, në mënyrë që të parandaloj, bashkëpunimin në mashtrim apo ndonjë gjë tjetër të ngjashme dhe sjellje të papërshtatshme, të cilat dëmtojnë komunitetin tonë të pokerit.

6 SIGURIA

6.1 LumiBet është një kompani që vepron në baza ligjore dhe administrohet nga “Lumi Alba Kos Corporation” S.A me zyre ne Costa Rica dhe qeveriset nga legjislacioni i saj, në përputhje me rrethanat e lejueshme nga legjislacioni përkatës i këtij shteti, për të operuar një dhomë virtuale pokeri.

6.2 Dhoma e jonë e pokerit qeveriset përmes sistemeve shumë të sigurta të kodimit, ku një përdorues nuk mund të hyjë në dhomë të pokerit pa kaluar login-in e sigurisë.

6.3 Përdorimi i dhomës tonë të pokerit për qëllime të tregtueshmërisë është rreptësisht i ndaluar. Ju mund të përdorni lojërat tona vetëm për argëtim privat.

6.4 Dhënia e informacioneve shpjeguese si, shfrytëzuesi dhe fjalëkalimin tuaj është rreptësisht i ndaluar, dhe në rast se kjo ndodh, do të supozohet se ju jeni pronari i transaksioneve që rrjedhin nga llogaria juaj dhe i tillë do të konsiderohet i vlefshëm, andaj reklamacione të cilat janë si rezultat i pakujdesisë suaj nuk do të merren parasysh.

6.5 Llogaria në LumiBet është rreptësisht individuale dhe përdoruesi nuk duhet të lejojë asnjë individ tjetër të përdorë ose hyj në llogarinë tuaj, si dhe personeli yne ka të drejtë të pezullojë/anulojë transaksione/baste tuajat nëse konstatohet se llogarinë tuaj e ka përdorur një person i dytë.

6.6 Përdoruesi është përgjegjës që të kuptojë dhe të dijë rregullat ligjore mbi lojërat e fatit të zbatueshme në vendin e përdorimit, para se të regjistrohet në LumiBet.

6.7 LumiBet u kërkon përdoruesve për të abstenojnë nga përdorimi i dëmshëm i ndonjë gabimi të sistemit apo shtegu që mund të jetë në sistemin LumiBet. Shfrytëzuesi ka të drejtë të raportojë të gjitha gabimet e sistemit apo defektet në sistemin e LumiBet në formë të shkruar duke u qasur nga faqja e kontaktit në webfaqen tonë. Nëse përdoruesi nuk u përmbahet rregullave të përcaktuara në këtë klauzolë, LumiBet ka të drejtë të kërkojë kompensimin e plotë për dëmet nga përdoruesit, duke përfshirë këtu dështimin e përdoruesit që të njoftojë LumiBet-in.

6.8 Parandalimi Bashkëpunimit në lojë

6.8.1 Bashkëpunimi është një shembull ku dy ose më shumë përdorues përpiqen për të fituar një avantazh të padrejtë duke shkëmbyer informata mbi kartat e tyre ose njohuri të tjera në një tryezë pokeri. Çdo përdorues i cili përpiqet të ketë këso lloj bashkëpunimi me ose pa sukses me cilindo përdorues tjetër në dhomën e pokerit, do të ndalohet të përdorë ndonjëherë dhomën e pokerit ose web faqen ose softuerin apo ndonjë nga produktet dhe shërbimet tona të tjera të lidhura dhe llogaria e këtij përdoruesi do të mbyllet menjëherë. Nëse LumiBet dyshon që një përdorues po sillet me dyshim në drejtim të marrëveshjeve të fshehta, është në diskrecion të LumiBet të marrë masa korrigjuese dhe të mbyll llogarinë e përdoruesit të tillë dhe / ose të bllokojë qasjen e tyre në faqen e internetit LumiBet për një kohë të pacaktuar. Përgjegjësia e humbjes të rezultuar nga sjellja e tillë nuk është një detyrim i LumiBet.

6.8.2 Përdoruesit do të jenë të detyruar të ndajnë informacionet e kërkuara personale me LumiBet-in, e cila nga ana tjetër, në përputhje me kushtet e saj Marrëveshje dhe kushtet e politikave të privatësisë do të mbajë informacionin personal të klasifikuar. Informacioni i klasifikuar i tillë do të zbulohet vetëm tek autoritetet përkatëse kërkuar me ligj, andaj privatësia e juaj si klient është e plotë dhe në përputhje me ligjin dhe standardet.

7 PËRGJEGJËSITË TUAJA

7.1 Në vendet ku përdorimi i dhomës së pokerit apo çfarëdo lojrave të tjera online është e paligjshëm sipas ligjit, LumiBet dekurajon përdorimin e saj dhe në asnjë kusht nuk e pranon asnjë përgjegjësi nëse diç e tillë është përdorur, ku e paligjshme. Ky përdorues është individi i vetëm përgjegjës për përdorimin e lojrave të paligjshme.

7.2 Të drejtat e kësaj llogarie janë jo të transferueshme.

7.3 Përgjegjësia për të gjitha shpenzimet që rrjedhin nga lojrat e LumiBet, duke përfshirë por jo kufizuar në shpenzimet administrative, taksat, tarifat e tjera shtetërore, janë përgjegjësi e përdoruesit.

7.4 Ndryshimet e informacioneve personale janë një përgjegjësi e përdoruesit për të informuar LumiBet-in.

7.5 Pagesat

7.5.1 Të gjitha transferet që përfshijnë dhomën e pokerit apo ndonjë tjetër nga lojrat e LumiBet do të trajtohet nga LumiBet ose nga një pale e tretë angazhuar nga LumiBet, e cila do të ketë të drejtë dhe përgjegjësi të ndaloj çdo transferim që mund të konsiderohet si i dyshimt për mashtrim, marrëveshje të fshehtë , apo ndonjë sjellje tjetër të pahijshme jo legale dhe që Rregullat dhe Kushtet tona e ndalojnë.

7.5.2 Përdoruesi pajtohet që të mos jetë përgjegjës për ndonjë borxh, lidhur me LumiBet-in, ose në rast se një gjë e tillë ndodh, nuk anulon ose heq dorë nga përgjegjësia e tillë, dhe bën pagesën e borxhit menjëherë.

7.6 Kompjuteri, lidhja e internetit, dhe mjetet e tjera dhe pajisjet për lidhje me dhomën e pokerit apo lojrat e tjera të LumiBet janë përgjegjësi e përdoruesit, dhe në asnjë rrethanë LumiBet nuk do të të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ndodhur ndaj përdoruesit nga lidhja e keqe e internetit apo çështje të tjera të telekomunikacionit që pengojnë lojën.

7.7 Është gjeneratori i numrave të rastësishëm (RNG) ai i cili do të përcaktojë rezultatin dhe fituesin e secilës lojë dhe përdoruesi i regjistruar në dhomën e pokerit do të pajtohet me këtë gjendje. Në rast se ekziston një mospërputhje në mes të rezultateve në softuer me atë të serverit të lojës, rezultati në serverin e lojës fiton.

7.8 Përdoruesi pajtohet për të vepruar siç duhet dhe jo me qëllim të dëmtojë reputacionin e Lumibet, apo palës së tretë ofruese të softuerit, apo ndonjë tjetër ofrues të shërbimit shoqërues.

7.9 Nëse përdoruesi vendosë të mos përdor llogarinë e tij / saj për 180 ditë rresht, LumiBet zotëron të drejtën për të bërë llogarinë joaktive dhe pikët përllogaritura mund të humbet. Një proces i tillë do të kryhet pa asnjë detyrim për të dhënë arsyetime të mëtejshme pronarit të llogarisë. Në rast se një llogari e tillë mban fonde, LumiBet ka të drejtë të tërheqë fondet e tilla nga llogaria joaktive.

7.10 Në rast se përdoruesi nuk ka qasje në llogarinë e tij / saj për një 500 ditë radhazi, llogaria do të transformohet automatikisht në një llogari " Përhershëm Pasive", nga e cila çdo gjendje eventuale e papaguar nuk do të jetë më e mbledhshme. Duke hyrë në llogari, LumiBet do të thotë se përdoruesi do të ketë përdorur emrin e përdoruesit dhe fjalë-kalimin e tyre dhe duhet ose:
Të vendos një bast (në ndonjë nga produktet e basteve të LumiBet), ose
Të luaj një dorë poker.

7.11 Shfrytëzuesi është i detyruar për të lexuar të gjitha termet dhe referencat e LumiBet-it dhe ti përmbahet atyre. Për më tepër, përdoruesit duhet të kontrollojnë Kushtet dhe Referencat, përfshirë amendamentet, të paktën një herë në muaj, në përputhje me pikën 9 (shih më poshtë).

8 GARANCI DHE PËRFAQËSITË TUAJA

Ju garantoni se:

8.1 Ju nuk banoni në Antigua, Kuba, Danimarkë, Estoni, Francë, Hong Kong, Irani, Malajzi, Mianmar, Moldavia, Koreja e Veriut, Filipinet, Sudani, Siria, Spanja, Afrika e Jugut, Turqia dhe SHBA

8.2 Ju jeni duke vepruar në emër tuaj;

8.3 Ju nuk jeni të kufizuar me kapacitet të kufizuar ligjor;

8.4 Ju nuk jeni të klasifikuar si një lojtar i sëmurë;

8.5 Informacionet personale dhënë LumiBet-it janë të vërteta. Çdo ndryshim në informacione të tilla do të duhet të transferohen në LumiBet.

8.6 Përdoruesit duhet të jenë plotësisht të vetëdijshëm se rreziku i humbjes së parave qëndron mbi të;

8.7 Ju nuk do të bëni depozitim të fondeve që burojnë nga veprimtaria kriminale dhe/apo të pa-autorizuara;

8.8 përdoruesi nuk duhet të shfrytëzojë llogarinë në LumiBet për të kryer ndonjë aktivitet ilegal, të paligjshëm, mashtrues, veprimtari të pastrimit të parave apo ndonjë gjë që sillet rreth aktiviteteve kundër ligjit të vendit në të cilin përdoruesi banon;

8.9 përdoruesi nuk duhet të përpiqet që të bashkëpunoj me përdorues tjerë në çfarëdo loje të LumiBet;

8.10 përdoruesi nuk duhet të jetë i moshës së mitur (nën 18 vjeç) apo i moshës nën të cilën është e paligjshme në vendin ku jeton;

8.11 përdoruesi duhet të jep informata autentike personale, duke përfshirë këtu informacionet mbi kartën debi/kredi;

8.12 shfrytëzuesi i LumiBet nuk duhet të jetë një oficer i lidhur, drejtor, punonjës, këshilltar ose agjent, ose i një prej kompanive tona bashkëpunuese ose filiale, ose të furnizuesit ose shitësit, dhe ju nuk jeni ndonjë nga të afërmit e tyre, si dhe (kuptimi i një "të afërmi", në këtë rast, për funksionin e këtij paragrafi, do të thotë bashkëshort, partner, prind fëmije, ose vëlla). Në rast se zbulohet që përdoruesi i takon njërit prej nëngrupeve të përmendura më lart, të gjitha fitimet e mundshme do të jenë të padrejta.

8.13 përdoruesi nuk duhet të ketë një histori të llogarive të ndërprera ose të ndaluara në LumiBet; dhe

8.14 përdoruesi gjatë regjistrimit të tij / saj do të japë informacione të vërteta dhe autentike.

9 NDRYSHIMET NË KËTË MARRËVESHJE OSE POLITIKAT E PRIVATËSISË

9.1 Siç u tha më parë, LumiBet zotëron të drejtën e ndryshimit për të bërë ndryshime në ndonjë nga kushtet dhe politikat që përfshijnë LumiBet-IN, këtu duke përfshirë por jo kufizuar në Politikat e Privatësisë, rregullat e shtëpisë, ose të Marrëveshjes në dorë.

9.2 Është përgjegjësi e përdoruesit për të mbajtur atë / veten përditësuar rregullisht në pajtim me rregullat dhe rregulloret në softuer të LumiBet-it.

9.3 përdoruesi pajtohet me kushtet e reja dhe të ndryshuara duke vazhduar të përdorë faqen e internetit. Nëse përdoruesi nuk bie në dakord për termet dhe kushtet, përdoruesi duhet të ndalojë përdorimin e softuerit LumiBet si dhe të gjitha lojrave të tjera që i përkasin atyre termeve dhe kushteve.

10 REZERVIMI I TË DREJTAVE

10.1 LumiBet zotëron të drejtën që të:

10.1.1 refuzojë regjistrimin e një përdoruesi të ri në ëebsite ose të mbyll llogarinë e një përdoruesi;

10.1.2 ndaloj bastet në dhomën e pokerit;

10.1.3 të bëjë ndryshime në faqen e internetit, duke shtuar, hequr, ose ndryshuar lojrat.

10.2 LumiBet ka të drejtë të bëjë kontrolle sistematike të sigurisë dhe kontrolle të kreditit për të verifikuar vërtetësinë e informacionit të transmetuar tek LumiBet nga përdoruesi.

10.3 Vendimi mbi çdo mosmarrëveshje rreth lojrave të LumiBet është përfundimtar dhe i detyrueshëm. LumiBet zotëron të drejtën t'i mbajë të gjitha pagesat për çdo përdorues derisa autenticiteti i identitetit është i kënaqshëm.

10.4 LumiBet zotëron të drejtën e zbulimit të informacionit personal të përdoruesit në çdo kohë, në zbatim të politikës së privatësisë përcaktuar me LumiBet.

10.5 Në qoftë se përdoruesi është gjetur të ketë kryer aktivitete të paligjshme dhe / ose mashtruese në lidhje me LumiBet, LumiBet ka të drejtën që të mbaj të gjitha pagesat që i detyrohet përdoruesit, dhe nëse është e nevojshme, të kërkojë veprime ligjore për të mbledhur paratë e fituara nga aktiviteti mashtrues.

10.6 LumiBet zotëron të drejtën për të ndaluar ose për të mbyllur llogarinë e çdo përdoruesi të dyshimtë nëse aktiviteti është i paligjshëm. LumiBet nuk është nën asnjë rrethanë përgjegjës për humbjet që mund të ndodhin për shkak të tillë.

10.7 LumiBet zotëron të drejtën, në gjykimin e vet, për të vënë përpara dhe publikuar reklama, shpërblime apo oferta të tjera të ndryshme dhe çdo njëra nga këto oferta do të përkoj me termeve dhe kushtet e ndryshme të cilat janë të kufizuara në kohë. LumiBet gjithashtu zotëron të drejtën t'i përmbahet ndonjë nxjerrjeje të parave nga llogaria e përdoruesit i cili është në suficit të depozitimit të tij / saj. LumiBet zotëron të drejtën të përmbahet dhe / ose të refuzojë dhe / ose zhvlerësojë cfarëdo sasie të fituar ose modifikuar pa asnje arsyetim ne rast se ka arsye të dyshohet keqpërdorimi ose aktiviti i mashtrimit i ndonjë prej të mëposhtmeve: (i) shtesave, (ii) promocioneve të tjera ose (iii) politikave të veçanta ose rregullave e përcaktuara në lidhje me një lojë ekzistuese ose një lojë të re.

10.8 LumiBet ka të drejtë të shpërndarjes, ndarjes, nën-qirasë ose garantimit në përputhje me këtë Marrëveshje, pjesërisht ose plotësisht, për çdo individ pa njoftim paraprak të përdoruesit, dhe ai/ajo do të konsiderohet të ketë dhënë pëlqimin.

11 TERMET

Nëse një përdorues vendosë të mos përdorë llogarinë e tij / saj në një periudhë prej 90 ditësh rresht, LumiBet zotëron të drejtën për të bërë llogarinë joaktive dhe humb pikë e përllogaritura nëse llogaria e tillë mund të jetë mashtrim. Një veprim i tillë do të kryhet pa asnjë detyrim për të dhënë arsyetime të mëtejshme tek pronari i llogarisë. Në rast se një llogari e tillë mban fonde, LumiBet ka të drejtë të tërheqë fondet e tilla nga llogaria joaktive.

12 LIGJI DREJTUES

12.1 Krijimi, ligjshmëria dhe prezantimi i kësaj Marrëveshjeje do të administrohet nga ligji i Republikës së Costa Rica-s. Kjo Marrëveshje do të jetë në dispozicion edhe në gjuhën shqipe, megjithatë, në rast se lind një mosmarrëveshje në dykuptimsinë e ndonjë klauzole të kësaj marrëveshjeje, është verzioni anglisht ai i cili do të mbizotërojë.

12.2 Nëse ndonjë pjese e kësaj marrëveshjeje do të konsiderohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, kjo nuk do të ndikojë në pjesën e mbetur të kësaj Marrëveshjeje, e cila do të mbetet ligjore, e vlefshme dhe e zbatueshme.

13 NJOFTIMET

13.1 LumiBet zotëron përgjegjësinë e transmetimit dhe përcjelles së çdo lloj informacioni për përdoruesit vetëm përmes metodave të komunikimit elektronik. Përdoruesit duhet të bien dakord për të marrë njoftime me anë të internetit nga LumiBet, mesazhe për aplikimin e përdoruesit, dhe / ose përmes e-mail-it. I gjithë komunikimi do të konsiderohet të jetë "me shkrim", edhe pse elektronikisht. LumiBet gjithashtu zotëron të drejtën për të shpërndarë informacione përmes formatit letër, por nuk është i detyruar ta bëjë këtë.

14. NJOFTIM

Çdo informacion që përcillet nga përdoruesi tek LumiBet-i, i cili kërkon të jetë "me shkrim" dhe ka të bëjë me këtë Marrëveshje, duhet të kanalizohet përmes [email protected]

15. Tatimi (Rake)